KlubbhåndbokKomplett klubbhåndbok tilgjengelig på PDF: Klubbhåndbok


1 INNLEDNING

Klubbens håndbok skal være et hjelpemiddel for tillitsvalgte og funksjonærer i klubben. Som nyvalgt styremedlem, tillitsvalgt og funksjonær i Fløya vil dette være et hjelpemiddel til å bli kjent med klubbens oppbygning, det administrative, vedtekter og instrukser. Vi håper også at boken vil være et redskap for hele klubben.


Formålet med klubbhåndboken er å lette den daglige driften i klubben ved at klubbens rutiner er nedfelt og lettere kan etterleves av alle. Revisjonene av denne klubbhåndboken er et ledd i klubbens arbeid med klubben som «Kvalitetsklubb». Klubbhåndboken er en samling av enkelt dokumenter som kan revideres hver for seg, uten at en må revidere hele boka for hver gang.


Med klubbhåndboken menes samtlige dokumenter i oversikten, deriblant sportsplan og økonomihåndbok. 


Videre kan dokumentene sys sammen til forskjellige håndbøker til ett hvert formål i klubben. Denne klubbhåndboka er en revisjon av tidligere klubbhåndbøker.


Systemet skal være et levende dokument, og skal revideres ved behov. Styret i klubben er ansvarlig for at klubbhåndboken revideres og holdes oppdatert til enhver tid. 


Styret håper at denne klubbhåndboken vil lette arbeidet for alle i klubben, og ber om at eventuelle avvik, korreksjoner og merknader til dokumentene sendes til daglig leder som vil ta det videre med styret. 


Klubbhåndboken distribueres kun via våre hjemmesider. Alle oppdateringer vil legges ut der og vil være gjeldende fra de er lagt ut. www.floya.no 


1.2. HOLDERE AV HÅNDBOKA

Håndboka skal holdes av klubbens styre, ansatte, ledere av utvalg og komiteer. Håndboka skal ligge på klubbens internettside.


1.3. OVERLEVERING AV HÅNDBOKA

Håndboka skal overleveres etter valg av nye tillitspersoner. Styret er ansvarlig for at dette skjer. En ansatt eller en fra styret, er ansvarlig for å gå gjennom boken med de nyvalgte tillitspersoner. 


1.4. AJOURFØRING AV HÅNDBOKA

Styret og administrasjonen er ansvarlig for ajourføring av boka til enhver tid. Revidering vil og bør forekomme med jevne mellomrom (se gyldighetsperiode). Revisjon foreslås gjort av et arbeidsutvalg. Revidert utgave fremlegges for styret og gjennomgås på styremøter. Etter godkjennelse av styret sendes den oppdaterte utgaven ut til de som har boka og ny utgave legges deretter ut på klubbens internettside.