Politiattest


Krav om politiattest i IF Fløya

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen tredde i kraft 1. januar 2009.

I IF Fløya blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.
 
Ansvarlig for politiattester er daglig leder i IF Fløya. 

 
Alle representanter er pålagt taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til. 
 

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting av politiattest:

  1. IF Fløya må fylle ut "Bekreftelse på formål med politiattest" for de personer som har verv i IF Fløya.
  2. Denne signeres av oss, skannes og sendes til søker pr. e-post.
  3. Søker går inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest/
  4. Her logger søker seg inn på https://attest.politi.no/: og går til elektronisk søknad om politiattest
  5. Søker fyller ut og laster opp «Bekreftelse på formål med politiattest» sendt fra IF Fløya og sender søknad.
  6. Når svar på søknad ankommer søker, fremvises denne for IF Fløya umiddelbart for gjennomsyn.
 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen og hvordan den håndteres på http://www.idrett.no/politiattest