Dugnader


Dugnader i Fløya
Fløya har gjennom året noen dugnader, som enten er inntektsgivende for klubb eller det enkelte lag:

 - Klubbdugnadene er til inntekt for klubben og driften av den.

 - Lagsdugnadene er til inntekt for lagene og er med på å finansiere kostnader lagene pådrar seg i løpet av en sesong


Klubbdugnader

 - Vi selger adventskalendere hvert år. 10 stk à 50,- pr medlem. Maks en pr familie.

 - Ved andre arrangement og turneringer kan egne lag bli pålagt oppgaver som matproduksjon, servering, salg, sekretariat mm.


Lagsdugnader

I forbindelse med våre anlegg, må det hele tiden utføres en god del vedlikehold/renhold. Dette er arbeid som Fløya Anlegg kjøper av idrettsforeningen til en avtalt timepris. I denne forbindelse er det satt opp en årsplan hvor lagene får ansvar for 2-3 uker med vakter i tillegg til fellesdugnad for laget på mandager i samme uke.


Andre dugnader

Alle lagene/gruppene er selvfinansierte, det vil vil si at de må selv anskaffe midler til sin egen drift. Kontingenter og egne dugnader er de viktigste inntektene. Det kan være behov for ekstra eksterne dugnader eller sponsorer for å finansiere ønsket aktivitet. Ved enkelte anledninger har også Fløya anlegg behov for utført arbeid, og da vil lagene bli forespurt om en innsats til avtalt timepris.


Hvem stiller på dugnader?

Alle med barn i Fløya, samt de som er aktive selv, forventes å stille på dugnad. Dugnad er et av de sterkeste tiltak for å skape et godt miljø i både klubb og i lagene. Her blir man kjent med andre barns foreldre, skaper sterke bånd familiene i mellom, får kjenne på både lags- og klubbfølelsene og vil se at det en er med på å skape, gjør en forskjell i hverdagen for de som er med. Det er naturlig at både trenere, lagledere og andre er med på felles dugnader. Dette er med på å skape de bånd man er avhengige av i et lag/klubb. Vi er alle eiere av våre anlegg og det er trivelig om det er rent og ser ordentlig ut "hjemme hos oss" i Fløya.


Hallvakts dugnader

Dugnads ansvarlig/ lagleder får årsoversikten og arbeidsbeskrivelser fra administrasjonen

 - Fellesdugnader: Mandager kl 18:00

 - Hallvakter: Mandag - Søndag. Tidsrom varierer med årstid/behov.


Vi ønsker alle velkommen til dugnader i Fløya!