Visjon, mål og verdier


Klubbhåndbok tilgjengelig på PDF: Klubbhåndbok


3.1 VISJON

Fløyas visjon er; Idrettsglede, utvikling og muligheter for alle!  
 

3.2. HOVEDMÅL

 -  Fløya skal ta samfunnsansvar ved å være en tydelig aktør for å fremme idrettsglede, sunn livsstil og god folkehelse. Dette skal gjøres gjennom differensierte tilbud, trivsel og gode holdninger.

 -  Fløya skal ta del i drift og utvikling av Fløyaland slik at anleggene til enhver tid tilfredsstiller krav fra Norges Fotballforbund, samt ønsker fra brukere og samarbeidspartnere.


Sportslige, fotballmessige hovedmål:

 -  Fløya skal delta i allnorsk fotball på dame- og herresiden. Det vises til Sportsplan for IF Fløya, der målbeskrivelser med tiltak og virkemidler utdypes på de forskjellige alderstrinn.


Hvordan vi skal nå hovedmålene (strategier):

 -  Få på plass en offensiv og effektiv organisasjon med dedikerte medlemmer som kjenner sine oppgaver for å nå målsettingene. 

 -  Rekruttere foreldre(grupper) til arrangement, verv, medlemskap etc. for på den måten å skape engasjement og godt miljø.

 -  Utvikle riktig kompetanse hos ledere, lagledere, trenere samt det sportslige støtteapparatet, med god kommunikasjon «alle veger».

 -  Engasjement av trenerkoordinator. 

 -  Engasjement av salgs-/markedsmedarbeider.

 -  Etablering av rutiner/prosedyrer for administrative aktiviteter.

 -  Forutsigbare inntekter og kostnadsstyring som sikrer en sunn økonomi. Side 9 av 58


Fløyas kjernevirksomhet.

Kjernevirksomheten i IF Fløya skal være idrettsaktiviteter, med de aktiviteter som til enhver tid stimuleres og med de utviklings- og resultatmål som settes.

Fotball vil være hovedaktiviteten. Vi har også bueskyting som aktivitet. Andre idretter kan tas opp i klubben, og må da godkjennes på klubbens årsmøte og Norges Idrettsforbund.


3.3. VERDIER OG HOLDNINGER

Et verdifundament vil, når det er godt forankret og synliggjort i Fløya bl.a.

 -  Skape identitet, både innad og utad

 -  Utgjøre et fundament for framtidige målsettinger og visjoner

 -  Skape god kommunikasjon

  -  Skape meningsfull samhandling


Et felles verdigrunnlag forteller både innad og utad hva Fløya ønsker å stå for. Det forteller hva slags mennesker som har sitt virke i organisasjonen, hva de legger vekt på og hva som gjør at de trives. Det forteller hva slags mennesker vi ønsker å rekruttere, hva som kan forventes av dem og hva de blir målt etter. Og det gir en pekepinn på hva som skal til for å finne seg til rette og utvikle seg i Fløya.Følgende kjerneverdier gjelder for Fløya:

Idrettsglede - Attraktiv - UtviklendeI Fløya skal idrettsgleden være synlig.

 ●  Den skal komme fram i alle sportslige aktiviteter, både i trening og konkurranse.

 ●  Den skal stimulere til positive og gode (idretts) opplevelser. Tap og vinn med samme sinn skal være ledetråd, smil og godt humør skal prege all kommunikasjon.


Fløya skal være attraktiv;

 -  For byens innbyggere.

 -  For media.

 -  For samarbeidspartnere.

 -  For idrettens organisasjoner.

 -  For offentlige institusjoner og næringsliv.

 -  For rekrutteringer i framtiden.

 -  For (nye) spillere.

 -  For foreldre.


Fløya skal være en utviklende klubb. Dette betyr at klubben skal;

 -  Skape gode fotballspillere, primært av lokale talenter men også av regionale.

 -  Rekruttere aktive på alle plan og utvikle fotballaktiviteter i bredden, ved å gi differensierte og fleksible tilbud.

 -  Skape gjensidige utviklingstilbud gjennom samarbeid med andre klubber.

 -  Skape gode læringsarenaer ved å jobbe målrettet med prestasjonsutvikling og toppidrettskultur.